•   این سامانه جهت ارائه خدمات، تسهیلات، ثبت سوابق فعالیت اعضای محترم انجمن های علمی دانشجویی طراحی شده است.
  • هرگونه اخذ آمار به منظور حمایت، رتبه بندی، صدور گواهی، تشکیل اتحادیه و سایر امور مرتبط با حوزه فعالیتی انجمن های علمی دانشجویی بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه بعمل می آید.
  • اطلاعات مندرج در این سامانه به عنوان بخشی از اطلاعات اداری نزد دفتر امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محفوظ می باشد.
  • خواهشمند است صرفا دبیران و اعضای انجمنهای علمی دانشجویی که در سالتحصیلی جدید و در آخرین انتخابات(آبان92) مشغول به فعالیت در انجمنهای علمی گردیده اند، وارد سامانه شده و اطلاعات لازم را تکمیل نمایند.
  • خواهشمند است در خصوص ثبت اطلاعات دقت لازم بعمل آید.  (اطلاعات پس از ثبت قابل نمایش و یا ویرایش نیست.)
  • تکمیل اطلاعات در سامانه از تاریخ 20 آذر لغایت 20 دی ماه 1392 میسر خواهد بود. (پس از پایان مهلت، از سامانه به تفکیک دانشگاهی خروجی گرفته خواهد شد. مسئولیت موارد تکمیل شده بر عهده دانشگاه می باشد. دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، معیار حمایت از انجمنهای علمی دانشگاه را اطلاعات اخذ شده از سامانه قرار خواهد داد.)